NOWOŚCI


Opublikowana trzecia monografia
01-10-2010pobierz (PDF, 2.3 MB)
Wyniki realizacji projektu w obszarze Technika Pomiarowa
30-04-2010zobacz
Wyniki realizacji projektu w obszarze Automatyka
05-04-2010zobacz
Wyniki realizacji projektu w obszarze Robotyka
01-03-2010zobacz
Wyniki II Ankiety metody Delphi już na stronie projektu
02-11-2009zobacz
Wyniki I Ankiety metody Delphi już na stronie projektu
06-07-2009zobacz
Rozpoczęty został nabór na Ekspertów w projekcie Foresightu
29-12-2008

Strona główna

Głównym Celem projektu jest identyfikacja priorytetowych, innowacyjnych technologii oraz kierunków badań o znaczeniu strategicznym. Rozwój tych kierunków w następnych 20 latach będzie miał kluczowe znaczenie w zakresie automatyki, robotyki i techniki pomiarowej wykorzystywanych do sterowania i optymalizacji procesów produkcyjnych w zakresie wydajności, powtarzalności, jakości, bezpieczeństwa oraz z punktu widzenia potrzeb ekologicznych. Automatyka, robotyka i technika pomiarowa to nierozerwalnie związane ze sobą, przenikające się dziedziny techniczne, obecne we wszystkich obszarach działalności gospodarczej, o dużym znaczeniu ekonomicznym i społecznym, jak również o wielkim potencjale innowacyjnym i wciąż niezaspokojonej potrzebie praktycznego wykorzystania innowacyjnych rozwiązań. Dlatego w projekcie planowana jest równoczesna analiza tych obszarów przy zastosowaniu zunifikowanej metodyki.

Planuje się, że prace realizowane w projekcie obejmą następujące trzy obszary badawcze: automatykę, robotykę i technikę pomiarową. Szczegółowe opisy obszarów badawczych podano w Studium Wykonalności projektu. Wnioskodawcy w sposób szczególny położą nacisk na objęcie zasięgiem projektu obszaru całej Polski, a nie tylko obszaru otoczenia wiodących ośrodków przemysłowych czy badawczych. Prace w trakcie projektu będą koncentrowały się wokół praktycznego zastosowania metody delphi oraz krzyżowej analizy wpływów, których skuteczność w zastosowaniach w zakresie foresightu została praktycznie zweryfikowana przez Jednostkę Wiodącą Konsorcjum wnioskodawców w trakcie realizacji foresightu technologicznego dla województwa mazowieckiego (projekt Foresight Mazovia www.formazovia.pl)

Projekt obejmie także opracowanie scenariuszy rozwoju wskazanych innowacyjnych technologii i kierunków badań strategicznych w zakresie automatyki, robotyki i techniki pomiarowej w Polsce. Umożliwi to zarówno właściwe sterowanie procesem kierunkowania rozwoju tych obszarów, jak również skuteczne dostosowanie się uczestników tego procesu (przedsiębiorstw i jednostek sfery badawczo-rozwojowej) do zmieniających się wymagań globalnego rynku.

Ponadto w trakcie realizacji projektu zostanie utworzona baza danych (do której dostęp będzie swobodny) obejmująca ekspertów odgrywających wiodącą rolę w rozwoju technologii uznanych za priorytetowe i specjalizujących się w badaniach w zakresie kierunków uznanych za strategiczne. Otwarty dostęp do takiej bazy ekspertów umożliwi szybkie i skuteczne realizowanie prac rozwojowych.

Projekt doprowadzi do zainicjowania i animowania szerokiej debaty publicznej, obejmującej zarówno przedstawicieli przedsiębiorstw jak i świata naukowego i administracji publicznej. Debata ta stworzy fundament dla dalszego zacieśniania współpracy sektora gospodarki z nauką. Ponieważ projekt będzie obejmował szerokie konsultacje społeczne w grupie twórców i użytkowników najnowszych rozwiązań technicznych, a wyniki projektu będą na bieżąco publikowane i przekazywane zarówno przedsiębiorcom i pracownikom przedsiębiorstw, jak również środowisku naukowemu i społeczeństwu, należy spodziewać się powstania pętli sprzężenia zwrotnego. W rezultacie wyniki projektu będą uwzględniały najważniejsze oczekiwania naukowców i praktyków, a wzrost świadomości pro-innowacyjnej obu tych grup poprawi możliwości skutecznego wdrożenia wyników projektu do praktyki.

W aspekcie praktycznego wykorzystania wyników planuje się opracowanie specyficznych wytycznych rozwojowych dla konkretnych przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Udostępnienie w ten sposób, w trakcie trwania projektu, jego wyników będzie nieodpłatne. Rezultatem tej działalności będzie także pogłębienie współpracy sfery badawczo-rozwojowej i przedsiębiorców w formie rzeczywistego zbliżenia ich działalności pod kątem wykorzystania innowacyjnych technologii w praktyce gospodarczej.

  Termin realizacji projektu:  1.10.2008 - 30.09.2010

Wartość projektu: 1 198 500 zł

Projekt jest finansowany w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15 % ze środków krajowych

Logo Innowacyjnej Gospodarki Flaga Unii Europejskiej
Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

statystyka